Solvent free imine formation; methyl (E)-4-((2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)amino)benzoate